4D-suunnittelu ja työturvallisuus

Kuluneella viikolla oli hyvinkin mielenkiintoinen työturvallisuuskorttikoulutus. Pääsin itsekin koulunpenkille ja oppimaan uutta. Koulutuksessa oli mukana Granlundin asiantuntija 4D-suunnittelusta. Väliajoilla keskusteltiin 4D-suunnitelmista ja työmaan arjesta. Alla muutama menneen päivän ajatus. 

 

Mitä on 4D-suunnittelu?

4D-suunnittelu on kehitetty erityisesti rakennus- ja infrastruktuuriprojektien hallintaan. 4D tarkoittaa neljää ulottuvuutta: aika, tila, rakenne ja visuaalisuus.

Menetelmän avulla suunnittelijat voivat integroida aikataulut, kustannukset, resurssit ja muut projektinhallinnan kohdat tarkkoihin ja dynaamisiin 3D-mallinnuksiin.

Yksi varhaisimmista 4D-suunnittelua kehittäneistä yrityksistä oli englantilainen Synchro Ltd, joka loi ensimmäisen kaupallisen 4D-suunnittelutyökalun vuonna 2001. Nykyään omia ratkaisujaan on kehittämässä useita yrityksiä ja ala kehittyy jatkuvasti sekä nopeasti.

Hyödyt rakennusteollisuudessa

Visuaalisen esityksen avulla projektipäälliköt, asiakkaat ja muut osapuolet voivat helposti hahmottaa rakennusprosessin etenemisen ja havaita mahdolliset ongelmat tai pullonkaulat. Tämä auttaa parantamaan projektin hallintaa ja viestintää kaikkien välillä, sekä antaa mahdollisuuden tehdä tarvittavia muutoksia ajoissa.

Visuaalinen esitys on myös tehokas tapa esittää projektipäällikön suunnitelmat ja tavoitteet asiakkaille. Tällä voidaan luoda selkeä kuva siitä, miten rakennusprosessi etenee ja millainen lopputulos tulee olemaan.

4D-suunnittelu mahdollistaa myös vuorovaikutteisen ympäristön, jossa osapuolet voivat antaa palautetta ja jakaa ajatuksiaan. Se auttaa varmistamaan, että kaikki ovat tietoisia projektin etenemisestä ja pystyvät tekemään yhteistyötä paremmin.

4D-mallit ovat erityisen hyödyllisiä projektin esittelyssä tahoille, joilla ei ole teknistä taustaa tai rakennusalan kokemusta. Se tarjoaa realistisen kuvan siitä, millainen lopputulos tulee olemaan ja miten siihen päästään.

 

 Tehokkuutta ja työturvallisuutta

Blogin aihe on työturvallisuus ja hyvä suunnittelu on iso osa sitä. Hankkeen 4D-mallit mahdollistavat turvallisuusriskien tunnistamisen ja sitä kautta vaaratilanteiden vähentämisen jo suunnittelupöydällä. Esimerkiksi luodun mallin avulla huomataan, että jokin tietty työvaihe aiheuttaa vaarallisia tilanteita tai aiheuttaa poikkeamia työmaalle.  Tämän perusteella voidaan tehdä tarvittavista turvallisuustoimenpiteistä suunnitelmat ja toteuttaa ne etukäteen. Yksinkertaisimmillaan tämä voi olla vaikkapa työvaiheiden jaksottamista siten, että samalla alueella ei työskentele useita ryhmiä saman aikaisesti.

Mikä on epäselvää mitä ollaan tekemässä. Työntekijät voivat visualisoida 4D-mallien avulla työvaiheita ja työskentelytilanteita. 4D-suunnitelmista he voivat katsoa tarkasti mitä seuraavaksi tapahtuu, joka auttaa heitä ymmärtämään miten työ tulisi tehdä turvallisesti. Tämä myös vähentää työtapaturmien riskiä ja parantaa työmaan turvallisuutta.

Kommunikointi on työmaalla tärkeätä ja sen puute onkin yksi isoimmista kuormitustekijöistä. Työntekijät ja projektin johtajat voivat tarkastella 4D-malleja yhdessä ja keskustella turvallisuuskysymyksistä ja mahdollisista riskeistä. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki ymmärtävät turvallisuusvaatimukset ja toimivat yhteistyössä niiden noudattamiseksi.

4D-mallit voivat myös auttaa projektin johtajia suunnittelemaan turvallisempia työskentelytapoja, esimerkiksi jakamalla eri työvaiheet pienempiin ja turvallisempiin osiin. Tämä voi auttaa vähentämään työtapaturmien määrää ja vakavuutta.

Mitä 4d-suunnittelun jälkeen?

Yhteenvetona voidaan todeta, että 4D-suunnittelu on tärkeä työkalu rakennusalalla. Se mahdollistaa projektin aikataulun ja 3D-mallinnuksen yhdistämisen, joka antaa realistisen kuvan koko rakennusprosessista. Tämä auttaa tunnistamaan potentiaaliset ongelmat jo varhaisessa vaiheessa ja mahdollistaa tarvittavien muutosten tekemisen ajoissa. 4D-suunnittelu parantaa projektin tehokkuutta ja vähentää kustannuksia, koska mahdolliset viivästykset ja ylimääräiset kulut voidaan minimoida. 4D-suunnittelulla on siis monia etuja työturvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi rakennusalalla. Hyvä suunnittelu on tärkeä osa työmaan turvallisuutta.

5D-tulossa

Yhden ulottuvuuden lisääminen mahdollistaa tarkemman kustannusten arvioinnin ja seurannan hankkeen aikana. Tarkoituksena auttaa projektinhallintaa, työmaan johtoa ja muuta henkilökuntaa tekemään päätöksiä ajoissa ja vähentää riskiä ylityksistä tai budjetin ylittämisestä. 

Sen avulla voidaan myös valita toimintamalleja tilanteen mukaan. Jossain mallissa voidaan toimia nopeammin, kun sen vaikutus kustannuksia nostavana hyväksytään. Tai sitten, jos aikaa on saatavilla, voidaan jokin työvaihe tehdä edullisemmin mutta hitaammin.

5D-mallinnus voi myös sisältää tietoja materiaaleista, kustannuksista, työvoimasta ja muista kustannuksiin liittyvistä tekijöistä, jotka vaikuttavat hankkeen kustannuksiin. Tämä tieto voidaan integroida 3D-mallin aikataulun kanssa, jolla voidaan tarkastella kustannuksien muodostumista hankkeen edetessä.

Kaikin puolin mielenkiintoinen aihe ja olisi kiva päästä tutkimaan aihetta lähempää.